Přehled platné legislativy ČR a EU


Souhrn platné legislativy ČR

- zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákova č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb,. a zákona č. 94/2004 Sb. (§3 odst.1 písmeno g), prováděcí vyhláškyk tomuto zákonu,

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů,

- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

- vyhláška MZE č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

-zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,

-vyhláška MZ ČR č. 137/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

- vyhláška MZE č. 161/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 45/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

- Vyhláška č. 291/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů

- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, o výživových normách pro školní stravování a finančních limitech pro nákup potravin.

- vyhláška č. 326/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 30. srpna 2001, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

- vyhláška č. 333/1997 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Platná legislativa EU

- Codex Alimentarius

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin,

 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004,kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu, určených k lidské spotřebě,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004,o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,

- Nařízení Komise ES č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny,

- Směrnice 89/397 EEC o úřední kontrole potravin,

- Směrnice 93/43 EEC ze dne 14.6.1993 obsahující požadavek na zavedení systému HACCP pro všechny odvětví potravinářského průmyslu,

- Směrnice 90/667 EEC stanovující pravidla pro zacházení s živočišnými produkty,

- Směrnice 92/5 EEC vztahující se k hygienickým otázkám výroby a uvádění do oběhu masných výrobků a některých dalších výrobků živičišné výroby

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

- a další