Otevření provozovny


kolečka provoz ok

Co je nutné udělat před otevřením vlastního gastro provozu:

Na živnostenský úřad jako přílohy ohlášení budete potřebovat podle § 46 živnostenského zákona tyto doklady:

- Žádost o živnostenský list – vyplňuje se na živnostenském úřadu.
- Doklad osvědčující právní důvod užívání pro místo podnikání – nájemní smlouvu.
- Doklady o vaší odborné způsobilosti (rekvalifikační doklad, výuční list, maturitní vysvědčení), a o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (rekvalifikační doklad, výuční list, maturitní vysvědčení), doklady o praxi.
- Čestné prohlášení odpovědného zástupce. Pozor - odpovědný zástupce nesmí ručit více jak 4 osobám!
- Zaplacení správního poplatku 1000,- - hradí na místě podání v pokladně příslušného živnostenského úřadu.

V případě, že na Vašem živnostenském úřadu funguje CRM - Centrální registrační místo – měl by živnostenský úřad ohlásit Vaše zahájení jednotným registračním formulářem i Okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně.

Dále:
Nahlásit den zahájení činnosti Krajská hygienická stanice - Pokud chcete provozovat stravovací službu jste povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:     
- předmět a rozsah činnosti  
- umístění provozovny

Fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů sdělí obchodní firmu a bydliště.

Oznámení lze podat v písemné formě doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně místně příslušného územního pracoviště Krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.

Provozovatel stravovacího zařízení podá písemné oznámení nejpozději v den zahájení stravovací služby. (Oznámení změn a ukončení stravovací služby provede provozovatel bezodkladně)

Dále musíte na hygienu podat Kategorizaci prací – spadá do oblasti bezpečnosti práce.

Dále by bylo potřebné vědět, zda se jedná o již tyv. "zaběhlou" provozovnu, kterou pouze přebíráte, nebo yřiyujete nové prostorz provozovny.
V případě, že  plánujete novou je zapotřebí splnit náležitosti požadovaných k naplnění hygienických předpisů (vzpracovat plán HACCP), protipožární podmínky, elektrikářské zhodnocení rozvodů, kontrola vodoměru..atd.

Pronajímatel by Vám měl poskytnout požární dokumentaci stavby a Vaší povinností je se jí řídit při sestavení dokumentace PO provozovny.

Dále nezapomeňte na zaměstnance – pokud podnikatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, vzniká mu povinnost platit pojistné pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. V současné době poskytují zákonné pojištění dvě pojišťovny: Česká pojišťovna a Kooperativa.  Pojistné produkty obou pojišťoven se řídí vyhláškou. Stejné jsou sazby pojistného a následně i případná pojistná plnění.

A zpracovat dokumentaci pro BOZP a splnit požadavky na BOZP – školení zaměstnanců.